Αποτελέσματα
Αρχική Αξία με ή χωρίς ΦΠΑ 0 €
Ημερομηνία αγοράς ή σε λειτουργία
Μέθοδος Απόσβεσης Σταθερή
Συντελεστής Απόσβεσης 20%
Ελάχιστη Αξία 0 €
share on mobile

Απόσβεση στη Λογιστική Βάση

Οι λογιστικές αποσβέσεις καθορίζονται απο το αρθρ.18 Ν.4308/2014 διενεργούνται απο τη διοίκηση τηw επιχειρησης για το προσδιορισμό της ωφέλιμης διάρκεια του παγίου. Οι αποδεκτές μέθοδοι είναι η σταθερή και η φθίνουσα.

Απόσβεση στη Φορολογική Βάση

Οι φορολογικές αποσβέσεις καθορίζονται από το νόμο Αρθρ.24 Ν.4172/2013 και και ΠΟΛ.1073/31.3.2015, η απόσβεση από ένα πάγιο στοιχείο προσδιορίζεται ως έξοδο και αφαιρείται από τα έσοδα. Η μόνη αποδεκτή μέθοδος με βάση το φορολογικό νόμο είναι η σταθερή

Οι συντελεστές απόσβεσεις για τις διάφορες κατηγορίες παγίων καθορίζονται απο τον νόμο, ενδεικτικά ο Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό αποσβένονται με συντελεστή 20%, Οι δαπάνες ανάπτυξης 10%. Κάτω απο ειδικές περιπτώση όπου ένα πάγιο έχει αξία μικρότερης 1500Ε μπορεί να αποσβεστεί εφαπαξ το πρώτο χρόνο και αυτό προαιρετικά.


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.