Αποτελέσματα
Αρχική Αξία με ή χωρίς ΦΠΑ 0 €
Ημερομηνία αγοράς ή σε λειτουργία
Μέθοδος Απόσβεσης Σταθερή
Συντελεστής Απόσβεσης 20%
Ελάχιστη Αξία 0 €
share on mobile

Πάγια στοιχεία

Πάγια στοιχεία χαρακτηρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία μια επιχείρησης τα οποία αποκτούνται με σκοπό να εξυπηρετήσουν λειτουργικές ανάγκες. Αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες η πρώτη είναι τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή αυτά που έχουν υλική υπόσταση.

Η άλλη κατηγορία είναι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία δηλαδή χωρίς υλική υπόσταση για παράδειγμα οι δαπάνες για έρευνα, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να χαρακτηριστούν ως άυλα στοιχεία. Όλα τα πάγια στοιχεία καταχωρούνται στο μητρώο παγίων.

Συνήθως τα απαραίτητα πεδία που πρέπει να έχει μία εγγραφή ενός παγίου στοιχείου σε μία χρήση είναι ένα μοναδικός κωδικός, η περιγραφή, η ημερομηνία κτήσης, ποσότητα, συντελεστής απόσβεσης, αξία κτήσης, μειώσεις ή αυξήσεις, αποσβεσεις απογραφής, απόσβεσεις χρήσης και αναπόσβεστη αξία.

Απόσβεση στη Λογιστική Βάση

Οι λογιστικές αποσβέσεις καθορίζονται απο το αρθρ.18 Ν.4308/2014 διενεργούνται απο τη διοίκηση τηw επιχειρησης για το προσδιορισμό της ωφέλιμης διάρκεια του παγίου. Οι αποδεκτές μέθοδοι είναι η σταθερή και η φθίνουσα.

Απόσβεση στη Φορολογική Βάση

Οι φορολογικές αποσβέσεις καθορίζονται από το νόμο Αρθρ.24 Ν.4172/2013 και και ΠΟΛ.1073/31.3.2015, η απόσβεση από ένα πάγιο στοιχείο προσδιορίζεται ως έξοδο και αφαιρείται από τα έσοδα. Η μόνη αποδεκτή μέθοδος με βάση το φορολογικό νόμο είναι η σταθερή

Οι συντελεστές απόσβεσεις για τις διάφορες κατηγορίες παγίων καθορίζονται απο τον νόμο, ενδεικτικά ο Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό αποσβένονται με συντελεστή 20%, Οι δαπάνες ανάπτυξης 10%. Κάτω απο ειδικές περιπτώση όπου ένα πάγιο έχει αξία μικρότερης 1500Ε μπορεί να αποσβεστεί εφαπαξ το πρώτο χρόνο και αυτό προαιρετικά.


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.