%

Αποτελέσματα
Κόστος Κτήσης 0 €
Ημερομηνία αγοράς ή σε λειτουργία
Μέθοδος Απόσβεσης Σταθερή
Συντελεστής Απόσβεσης 20%
Υπολειμματική Αξία 1 €

Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις ειναι απαραίτητες και διενεργούνται στο τέλος του έτους για τον προσδιορισμό στο κέρδος μιας επιχείρησης. Οι αποσβέσεις στη φορολογική βάση αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα.

Πάγια στοιχεία

Πάγια στοιχεία χαρακτηρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία μια επιχείρησης τα οποία αποκτούνται με σκοπό να εξυπηρετήσουν λειτουργικές ανάγκες. Αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες η πρώτη είναι τα ενσώματα (υλικά) πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Η άλλη κατηγορία είναι τα ασώματα (άϋλα) περιουσιακά στοιχεία δηλαδή χωρίς υλική υπόσταση, για παράδειγμα οι δαπάνες για έρευνα, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες π.1 άρθ.18. μπορούν να χαρακτηριστούν ως άυλα στοιχεία δηλαδή δαπάνες ανάπτυξης 18.01, υπεραξία 18.02, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας έξοδα αναδιοργάνωσης 18.03. Συγκεκριμένα άυλα χαρακτηρίζονται στα ΕΛΠ ως "εξατομικευμένα και μη νομισματικά στοιχεία, χωρίς υλική (φυσική) υπόσταση". Όλα τα πάγια στοιχεία καταχωρούνται στο μητρώο παγίων.

Συνήθως τα απαραίτητα πεδία που πρέπει να έχει μία εγγραφή ενός παγίου στοιχείου σε μία χρήση είναι ένα μοναδικός κωδικός, η περιγραφή, η ημερομηνία κτήσης, ποσότητα, συντελεστής απόσβεσης, αξία κτήσης, μειώσεις ή αυξήσεις, αποσβεσεις απογραφής, απόσβεσεων χρήσης και αναπόσβεστη αξία. Γενικά τα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσης ή το αποσβέσιμο κόστος. Οι αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσώματωμένες στο λειτουργικό κόστος χρεώνονται στο λογαριασμό 66.

Λογιστική Αξία

Η λογιστική αξία είναι με την οποία ένα πάγιο αναγνωρίζεται στις λογιστικές καταστάσεις, με λίγα λόγια είναι αξία που εμφανίζεται μέσα στα βιβλία της επιχείρησης.

Αποσβέσιμο Κόστος

Αποσβέσιμο κόστος ειναι το ποσό επιμέτρησης του παγίου μειωμένο κατά τις αποσβέσεις και τις απομειώσεις.

Εύλογη Αξία

Ορίζεται ως τιμή ανταλλαγής ενός παγίου στοιχείου ή τακτοποίησης υποχρεώσεων μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων σε κανονικές συνθήκες αγορας κατα τη χρόνο επιμέτρησης του στοιχείου.

Απόσβεση στη Λογιστική Βάση

Οι λογιστικές αποσβέσεις καθορίζονται απο το αρθρ.18 Ν.4308/2014 διενεργούνται απο τη διοίκηση της επιχειρησης για το προσδιορισμό της ωφέλιμης διάρκεια του παγίου. Οι αποδεκτές μέθοδοι είναι η σταθερή και η φθίνουσα. Ο χρόνος έναξης της αποσβεσης ξεκινάει από το χρόνο που είναι τα πάγια έτοιμα για χρήση παίρνοντας υπόψη τα δωδεκατημόρια. Επιπλέον η διοίκηση μπορεί να αποφασίσει για τους συντελεστές απόσβεσης.

Απόσβεση στη Φορολογική Βάση

Οι φορολογικές αποσβέσεις καθορίζονται από το νόμο Αρθρ.24 Ν.4172/2013 και και ΠΟΛ.1073/31.3.2015, η απόσβεση ενός πάγιου στοιχείου αφαιρείται από τα έσοδα από τα έσοδα για το προσδιορσμό του κέρδους της επιχείρήσης. Η μόνη αποδεκτή μέθοδος για τη φορολογική βάση η σταθερή μέθοδος απόσβεσης. Ο χρόνος που αρχίζει να μετράται η απόσβεση από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου το πάγιο χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία

Εφάπαξ αποσβέσεις παγίων εως 1500€

Επιπλέον αν η αποσβέσιμη αξία είναι ίση ή μικρότερη των 1500€ μπορεί γίνει πλήρης απόσβεση στο φορολογικό έτος, γενικά οι αποσβέσεις αρχίζουν απο τον επόμενο μήνα στον οποίο το στοιχείο αγοράστηκε ή τέθηκε σε λειτουργία. Αν ένα πάγιο βρίσκεται εκτός εκμετάλλευσης ή σε αδράνεια τότε για αυτό το διάστημα δεν υπολογίζονται αποσβέσεις. Οι καινούργιες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναβάλλουν της αποσβέσεις για τα πρώτα τρία φορολογικά έτη ξεκινώντας από εκείνο που έγινε η έναρξη των εργασιών και αυτό για όλα του τα περιουσιακά στοιχεία.

Οι εδαφικές εκτάσεις έργα τέχνης που δεν έχουν φθορά στο χρόνο δεν υποκεινται σε φορολογική απόσβεση.

πινακας συντελεστων αποσβεσεων 2021

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης) 4%
Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 5%
Μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών 5%
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10%
Μέσα μεταφοράς ατόμων 16%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων (εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές) 12%
Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10%
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20%
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10%

Κάθε γραφείο που παρέχει λογιστικές υπηρεσίες μπορείς να σας καθοδηγήσει σωστα στην διένεργεια των αποσβέσεων σε σύνθετες περιπτώσεις όπως είναι η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.