Απεριόριστη Καινοτομία

Χρησιμοποίησετε την πλατφόρμα μας ως backend για το επόμενο Mobile eCommerce App ή Voice IOT device όπως είναι Alexa Assistant ή σύνδεσε POS, ERP

Κάνε εγγραφή και ρίξε μια ματιά Headless Commerce Backend


PUT api/products/{product_code}/{product_code}

For updating the quantity of a product or price from your ERP system you can create a put request to our api

curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json"
-XPUT "http://mytoken@vontikakis.com/api/products/{product_code}"
-d '{"qtyStock":20}'

request:

http://myapikey@vontikakis.com/api/products/{product_code}

params:

 • qtyStock: integer
 • unitPrice: float

response:

200

PUT api/products/{product_code}/{product_variant_code}

For updating the quantity of a product for a variant of a product

curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json"
-XPUT "http://mytoken@vontikakis.com/api/products/{product_code}/{product_variant_code}"
-d '{"qtyStock":20}'

request:

http://myapikey@vontikakis.com/api/products/{product_code}/{product_variant}

params:

 • quantity: integer
 • unitPrice: float

response:

200

GET /api/leads

executing a get request in /api/leads you will get the list with your leads from our CRM Account

An example with Curl is the following where the word "mytoken" in the url is your api key that we provide to to access your account

curl -i -H "Accept:application/json" -H "Content-Type:application/json"
https://myapikey@vontikakis.com/api/leads

The response of data will be in xml format. If you want to response in json form you will have to include an extra header Accept: application/json; q=1.0, */*; q=0.1 the request will be

curl -i -H "Accept: application/json; q=1.0, */*; q=0.1" -H "Content-Type:application/json"
https://myapikey@vontikakis.com/api/leads

POST /api/leads/new

For inserting a new lead in the system you will have to executing a post request in uri /api/leads/new

curl -i -H "Accept: application/json; q=1.0, */*; q=0.1" -H "Content-Type:application/json"
-XPOST "https://myapikey@vontikakis.com/api/leads/new"
-d '{"company": "mycomp", "stage": "Discover","message":"messag","type":"Outbound"}'

request:

https://myapikey@vontikakis.com/api/leads/new

params:

 • type: list { Outbound, Inbound } required
 • stage: list { Discover, Qualify, Attempted Contact, Contacted, Converted, Junk Lead, Lost Lead } required
 • company: text {100} required
 • industry: text {100} optional
 • message: text {100} optional
 • phone: text {100} optional
 • website: text {100} optional
 • source: text {100} optional

response:

201