αλλαγή σε ημερομίσθιο

Αποτελέσματα
Ημ. Πάσχα: Αρ. ημερολ. Ημ. 0
Συντελ. Πινακα 0
Δ. Πάσχα: 0 €  (μέρες * (μικτά.μηνα/2) * 1.04166)/120
0 €  (συντ.πάσχα * μικτά.μηνα)* 1.041666
0 €  ((1/15) * (μικτά.μηνα / 2) * (μέρες / 8)) * 1.041666
Ημ. Χριστ: Αρ. ημερολ. Ημ. 0
Συντελ. Πίνακα 0
Δ. Χρ/νων: 0 €  μέρες * μικτά.μηνα * 1.04166)/238
0 €    (συντ.χρ * μικτά.μηνα) * 1.041666
0 €  ((2/25) * (μέρες/19) μικτά.μηνα)) * 1.041666
Ημ. Δώρου: Μήνες Αδ. 0
Συντ. Αδ. 0
Μέρες. Αδ. 0 : 0
Στρογγυλ 0.5 ψηφίο
πάνω ή κάτω
Αποδοχές αδείας 0 €  
Εισ. Εργοδ.0 €
Μικτό Δ.Π. 0 €
Καθαρό Δ.Π 0 €
Συνολ. Κόστ 0 €
Εισ. Εργοδ.0 €
Μικτό Δ.Χ. 0 €
Καθαρό Δ.Χ 0 €
Συνολ. Κόστ 0 €
Εισ. Εργοδ.0 €
Μικτό Aπ. Αδ. 0 €
Καθαρό Απ. Αδ 0 €
Συνολ. Κόστ 0 €
Ημέρες άδειας   0

Ανεξάρτητα με την εργασιακή σχέσης πάντα αντιστοιχούν δώρα απασχόλησης ανάλογα στο χρονικό διάστημα που εργάζεστε. Οπότε ανάλογα με τις αποδοχές υπάρχουν δώρα που αντιστοιχούν επι του μισθού όπως είναι το ΔΠ και ΔΧ.

Αυτός ο calculator υποστήριζει τον υπολογισμό δώρων μόνο για αορίστου χρόνου, όπου λαμβάνονται υπόψη οι ημερολογιακές ημέρες, για τη περίπτωση ορισμένου χρόνου χρησιμοποιούνται οι ασφαλιστικικές ημέρες και δεν υποστήριζεται αυτή η περίπτωση εδώ.

Υπολογισμός δώρου Xριστουγέννων

είναι ένας μηνιαίος μισθός ή 25 μέρες για τους ημερομίσθιους και εργάστηκαν συνεχώς από 1 Mαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Έαν το διάστημα εργασίας ήταν μικρότερο τότε καταβάλλονται 2/25 μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 μέρες εργασίας. Αφαιρούνται οι μέρες αδικαιολόγητης απουσίας, επιδοτούμενης ασθένειας ή ανευ αποδοχών και προσθέτονται προσαυξήσεις από αργίες σαν μέσος όρος κτλ.

Για προσαυξήσεις σε πρόσθετες αμοιβές πχ αργίες υπολογιζουμε το πρόσθετε αμοιβές/σύνολο ασφαλιστικών ημερών προσθετες αμοιβες. Επίσης μπορεί να υπολογίζεται και προσαύξηση επιδόματος αδείας με το συντελεστή 0,04166 .Καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 21 Δεκεμβρίου και υπόκειται σε εισφορές.Για το υπολογισμό δώρου χριστουγγένων πατήστε στο υπολογισμός δώρου χριστουγεννων εισάγετε των αριθμό ημερών που εργαστήκατε με βάση μικτό μισθό από 1/5 εως 31/12

Υπολογισμός δώρου Πάσχα

Το δώρο πάσχα είναι μισός μηνιαίος μισθός ή 15 μέρες για τους ημερομίσθιους και εργάστηκαν από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Εάν το διάστημα εργασίας ήταν μικρότερο τότε καταβάλονται 1/15 μισού μηνιαίου μισθού ή 1 ημερομίσθια για κάθε 8 ημερολογιακές μέρες εργασίας στις συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ο υπολογισμός είναι 2 ημερομίσθια ανά 13 ημέρες ανεξάρτητα αν είναι υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης, αυτός calculator είναι σχεδιασμένος μονο του αορίστου χρόνου

Αφαιρούνται οι μέρες αδικαιολόγητης απουσίας ή άδεια ανευ αποδοχών, επιδοτούμενης ασθένειας ή άδεια ανευ αποδοχών και συνυπολογίζονται προσαύξηση μισθού από αργίες σας μέσος όρος κτλ. Επίσης μπορεί να υπολογίζεται και προσαύξηση επιδόματος αδείας με το συντελεστή 0,04166. Το επίδομα καταβάλλεται μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη και υπόκειται σε εισφορές. Πατήστε στο υπολογισμός δώρου πάσχα και εισάγετε τον αριθμο ημερών εργασίας από 1/1 εώς 30/04.

Ετήσια άδεια Εργασίας

Οι ημέρες άδειας καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο αδειών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία πρόσληψης, ημερομηνία γέννησης, το συνολικός αριθμός ημερών άδειας που δικαιούται, ληφθήσες άδειες, καταβαλλόμενες αποδοχές, η ημερ. χορήγησης άδειας, η ημερ. λήξης άδειας, οι αποδοχές άδειας. Ειδικά για τη περίπτωση άδειας ανευ αποδοχών εκτυπώνεται ειδική βεβαίωση. Επιπλέον συμπληρώνετε το Ε11 - Ετήσιες άδειες τον Ιανουάριο το επόμενου έτους από τότε που εκχωρήθηκαν οι άδειες.

Ο αριθμός σε ημέρες άδειες εξαρτάται από από την πενθήμερη ή εξαήμερη εργασία και αν εργαζομένος υπαλληλος ή εργατοτεχνίτης σε συνδυασμό από τα έτης προύπηρεσίας.


Αποποίηση ευθύνης Αυτος ο calculator σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης, οταν το χρησιμοποιείτε μόνοι σας δεν αποτελεί συμβουλή. Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία λογιστή. Η Ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο. Η ιστοσελίδα vontikakis.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινα ή μηχανικά λάθη ή παραλείψεις.