Οι Αλυσίδες Markov είναι ένα είδος στοχαστικών διαδικασιών με τις οποίες μπορούμε να μοντελοποιήσουμε τη συμπεριφορά ενός τυχαία εξελισσόμενου συστήματος, με σκοπό να βρούμε μακροπρόθεσμα την ισορροπία κατάστασης του. Το κύριο χαρακτηριστικό στις αλυσίδες Markov είναι ότι δεν έχουν μνήμη δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη το παρελθόν του συστήματος για τη μελλοντική εξέλιξη του, αλλά μόνο τον παρόν.

Αυτή η θεωρία μπορεί να βρει εφαρμογή σε πολλές επιστήμες από το management όπου μπορεί να μετρηθεί με τι ρυθμό έρχονται οι πελάτες στο ταμείο μίας τράπεζας και αν θα πρέπει να προστεθεί και δεύτερο ταμείο, τη βιολογία όσον αφορά τη γενετική εξέλιξη και το πολλαπλασιασμό των κυττάρων, στην κατασκευή αλγόριθμων όπως ο Pagerank της google, ο οποίος είναι κατασκευασμένος με αλυσίδες Markov κτλ Στην οικονομική επιστήμη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Leontief ο οποίος έφτιαξε το μοντέλο Εισροών-Εκροών.

Ένα πολύ καλό βιβλίο για την ανάλυση Μαρκοβιανών αλλυσίδων είναι το "Introduction To Stochastic Processes" του Gregory F. Lawler.