Μια σημαντική περιοχή των χρηματοοικονομικών είναι το Corporate Finance, αφορά τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν οι εταιρίες για να βρουν τη βέλτιστη αναλογία μεταξύ χρέους (debt) και κεφαλαίου (equity) ή τι ποσό από τα κέρδη πρέπει να πληρωθεί σαν μερίσματα στους μετόχους της εταιρίας. Σε θεωρητικό επίπεδο στην περιοχή του corporate finance, σημαντική εργασία έχει γίνει από τους Modigliani και Μiller οι οποίοι απέδειξαν ότι σε τέλειες αγορές (perfect markets) δηλαδή χωρίς τριβές, με συμμετρική πληροφόρηση και χωρίς φόρους, η συνολική αξία μίας εταιρίας είναι ανεξάρτητη από το debt/equity ratiο, επιπλέον η αξία της εταιρίας είναι ανεξάρτητη από το επίπεδο των μερισμάτων. Ο πιο σημαντικός παράγοντας ο οποίος μπορεί να μεταβάλει τη συνολική αξίας της εταιρίας είναι οι επενδυτικές της αποφάσεις.

Οι Modigliani Miller θεωρούν ότι τα μερίσματα μίας εταιρίας εμπεριέχουν σημαντική πληροφορία για τη πορείας της, δηλαδή ότι είναι ένα είδος σήματος (signal) αλλά αυτό δεν μπορούμε να μελετηθεί σε θεωρητικό επίπεδο μέχρι να εφαρμοστoου μέθοδοι από τη θεωρία παιγνίων και συγκεκριμένα από το μοντέλο του Bhattacharya, όπου υποθέτει ότι οι managers εχουν τη μέγιστη δυνατή πληροφορία για την κατάσταση της εταιρία και μπορούν να δώσουν σήμα στην αγορά μέσω των μερισμάτων της.