Τα τελευταία χρόνια η γλώσσα προγραμματισμού PHP η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάπτυξη Web εφαρμογών έχει εκρηκτική ανάπτυξη σε σχέση με άλλες στον τομέα του Web. Επιπλέον μία από τις πιο διαδεδομένες αρχιτεκτονικές λογισμικού είναι αυτή του MVC (Model-View-Controller) η οποία χρησιμοποιείται και αυτή ευρέως στην ανάπτυξη λογισμικού Web. Ο συνδυασμός της αρχιτεκτονικής λογισμικού MVC και της γλώσσας PHP είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των PHP Web Frameworks, τα οποία είναι εργαλεία προγραμματισμού γραμμένα στη γλώσσα PHP και τα οποία επιτρέπουν στον Web Developer να αναπτύξει πολύ γρήγορα εφαρμογές Web και Web Sites, αυτό γιατί εάν τα χρησιμοποιήσει σωστά τον βοηθάνε να μην επαναλαμβάνει των κώδικα του, καθώς και να χρησιμοποιήσει ήδη έτοιμο κώδικα τον οποίο διαθέτουν αυτά τα frameworks.

Μερικά από τα κυριότερα PHP web frameworks είναι:

1. Akelos PHP Framework   
2. CakePHP
3. Codeigniter
4. DooPHP
5. Kohana
6. PHP Fat-Free    
7. PHPDevShell
8. Prado
9. Symfony
10. Yii
11. Zend Framework
12. ZooP