Η θεωρία παιγνίων αποτελεί ένα κομμάτι των εφαρμοσμένων μαθηματικών, το οποίο βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στα οικονομικά καθώς και σε άλλες επιστήμες, χρησιμοποιείται σαν εργαλείο για λήψη αποφάσεων των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται και από τις αποφάσεις των αντιπάλων. Τέτοιους είδους αποφάσεις λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις για να διαμορφώσουν την τιμολογιακής τους πολιτική, με σκοπό να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Ένα παράδειγμα είναι ότι μία μικρή μείωση των τιμών και από όλες τις πλευρές θα μπορούσε να έχει μία αύξηση του συνολικού μεγέθους της αγοράς, αλλά μία μείωση πέρα από ένα συγκεκριμένο επίπεδων να τιμών να έχει φθίνουσα ή μηδενικά αποτελέσματα, αυτού του τους είδους τις συμπεριφορές προσπαθεί να μοντελοποίηση η θεωρία παιγνίων.

Αυτό που τη διαφοροποιεί από άλλα εργαλεία όπως η βελτιστοποίηση ή τα δένδρα αποφάσεων, είναι ότι ενδογενοποιεί τη συμπεριφορά των άλλων παιχτών σε αντίθεση με τα άλλα εργαλεία που απλά θεωρούν δεδομένες τις ενέργειες των αντιπάλων τους ή προσπαθούν να τις προβλέψουν.

Τα παίγνια χωρίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους σε παίγνια πλήρης και μη πλήρης πληροφόρησης, σε στατικά και δυναμικά, σε συνεργατικά και μη συνεργατικά, σε συμμετρικά και ασύμμετρα καθώς και σε άλλα. Ένα κλασσικό βιβλίο για τη μελέτης των παιγνίων είναι των von Neumann και Morgenstern «Theory of Games and Economic Behavior» το οποίο επιπλέον αποτελεί και τη βάση σύγχρονης μικροοικονομίας.