Η επιτροπή της Βασιλείας είναι ένα συμβουλευτικό σώμα από επόπτες οι οποίοι προέρχονται από τις χώρες πουν ανήκουν στη G10, συμβουλεύει τις κεντρικές τράπεζες των χωρών, χωρίς όμως να έχει νόμιμη εξουσία πάνω σε αυτές. Οπότε εξαρτάται από τη κάθε χώρα για το πώς θα υιοθετήσει το Basel 2 Framework το οποίο δημιουργήθηκε από αυτήν την επιτροπή, και θέτει τους κανόνες για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των τραπεζών.

Το Basel 2 framework χωρίζεται σε τρείς πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει όλους τους ποσοτικούς κανόνες οι οποίοι υποδεικνύουν το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο (minimum capital requirement) το οποίο πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες ώστε να μπορούν αντιμετωπίζουν τους τρείς κινδύνους με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπες. Ο πρώτο κίνδυνος είναι o πιστωτικός (credit risk), ο δεύτερος είναι ο κίνδυνος αγοράς ( market risk) και ο τρίτος είναι ο λειτουργικός κίνδυνος (operational risk).

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η Επιθεώρηση του Επόπτη (Supervisor Review) ο σκοπός του είναι να συμπληρώσει τον πρώτο πυλώνα, αυτό επειδή οι κανόνες από μόνοι τους δεν είναι επαρκείς. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα αλλά και την υπευθυνότητα στου Επόπτες να μπορούν να παρακολουθήσουν τη τράπεζα για τη σωστή εφαρμογή των κανόνων του πρώτου πυλώνα.

Ο τρίτος πυλώνας επιβάλλει την πειθαρχία της αγοράς (market discipline) ώστε οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τους κινδύνους στους οποίους είναι έκθετες, ώστε οι επενδυτές να είναι καλύτερα πληροφορημένοι για αυτές.