Για την αποτίμηση μίας εταιρίας υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες, μία από τις πιο χρήσιμες είναι αυτή που βασίζεται στις ελεύθερες ταμειακές ροές (Free Cash Flows) και την ρευστοποίηση της αξίας της (Liquidation Value).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) είναι η ποσότητα χρήματος που αποκτάει μία εταιρία σε μια λογιστική περίοδο, αφού έχει πληρώσει όλα της τα λειτουργικά έξοδα καθώς και τις δαπάνες για καινούργιες επενδύσεις. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των FCF μπορούν βρεθούν στη Cash Flow Statement που ανακοινώνουν οι διάφορες εταιρίες. Συγκεκριμένα στην ελληνική αγορά εταιρίες που συντάσσουν έκθεση ταμειακών ροών είναι αυτές οι οποίες είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο (Athens Stock Exchange) αλλά και όσες ακολουθούν τα IFRS (International Financial Report Standards).

Η φόρμουλα με την οποία υπολογίζεται η Free Cash Flow (FCF) μπορεί να βρεθεί εδώ, στη συνέχεια η μεθοδολογία που ακολουθείται για την αποτίμηση είναι 1) να υπολογιστούν οι FCF, συνήθως για τα επόμενα πέντε χρόνια αλλά εξαρτάται από το είδος της εταιρία, με βάση προβλέψεων που γίνονται για τα έσοδα της 2) Οι μελλοντικές FCF που υπολογίστηκαν για τα επόμενα πέντε χρόνια προεξοφλούνται με βάση τη μέθοδο της παρούσας αξίας στη σημερινή χρονική στιγμή 3) Το επόμενο βήμα είναι ο υπολογισμός της αξίας ρευστοποίησης εταιρίας στην τελευταία περίοδο δηλαδή το 5 χρόνο, όπου είναι το ποσό των χρημάτων το οποίο θα συγκεντρωθεί αφού πουλήσει όλα της τα περιουσιακά στοιχεία και ξεπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις προς τρίτους, η φόρμουλα μπορεί να βρεθεί εδώ και αφού υπολογιστεί η τιμής πρέπει να προεξοφληθεί με τη μέθοδο της παρούσας αξίας σε σημερινές τιμές.

Η Αξία της εταιρίας υπολογίζεται από το άθροισμα της παρούσας αξίας των ελεύθερων ταμειακών ροών και την παρούσα αξία της τιμής ρευστοποίησης της των τελικό χρόνο δηλαδή το 5 έτος.