Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 2.2%, ο οποίος είναι υψηλότερος από το μέσο όρο των χωρών που βρίσκονται στη Νομισματική Ένωση και ο οποίος είναι 1.6%. Για να μετρηθεί ο πληθωρισμός χρειάζεται ένα δείκτης ο οποίος μετρά το γενικό επίπεδο τιμών σε μια οικονομία, ο πιο δημοφιλής δείκτης είναι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Consumer Price Index). O ΔΤΚ δείχνει το μέσο επίπεδο τιμών από ένα καλάθι αγαθών και υπηρεσιών που αγοράζει ένα τυπικό νοικοκυριό σε μια οικονομία. Ο πληθωρισμός ορίζεται ως ποσοστιαία μεταβολή του ΔΤΚ μεταξύ δύο χρονικών περιόδων.

Για την μέτρηση του πληθωρισμού στην Νομισματική Ένωση χρησιμοποιείται Εναρμονισμένος ΔΤΚ και ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ιδιόκτητες κατοικίες οι οποίες είναι χαρακτηριστικών ορισμένων χωρών όπως η Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και αυτό γίνεται για να γίνει καλύτερη σύγκριση μεταξύ των χωρών της ONE. H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μετρήσει τον πληθωρισμό χρησιμοποιεί τον Εναρμονισμένο ΔΤΚ και έχει ως στόχο να τον κρατάει λίγο κάτω από το 2%, αυτό το κάνει ανεβάζοντας ή μειώνοντας το ευρωπαϊκό επιτόκιο (Euro Overnight Index Average). Όμως αυτή τη στιγμή το Επιτόκιο βρίσκεται κοντά στο μηδέν και σύντομα δεν θα μπορεί να αυξήσει τη ποσότητα χρήματος στην αγορά μειώνοντας το επιτόκιο για να αποφύγει κίνδυνο αντιπληθωρισμού.